• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سرما آفرين جی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 10000 تن

بارد اصفهان

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5000 تن

سپاهان بشير

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 7500 تن

مجيد مقدم

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5000 تن

مجيد صابری

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 150 دستگاه