صنايع غذايی لبنی و بستنی ميهن

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانهاستان
دو مداره1100 تنآذربایجان شرقی
بالای صفر250 تناردبیل
زیر صفر2750 تناردبیل
بالای صفر300 تنتهران
زیر صفر700 تنتهران
دو مداره1800 تنتهران
زیر صفر500 تنخوزستان
دو مداره5000 تنخوزستان
دو مداره5000 تنسمنان
بالای صفر1500 تنسیستان و بلوچستان
زیر صفر1000 تنسیستان و بلوچستان
بالای صفر2500 تنفارس
زیر صفر2500 تنفارس
بالای صفر1400 تنقزوین
زیر صفر1600 تنقزوین
نگهداری مواد غذایی4025 تنکرمانشاه
بالای صفر450 تنکهگیلویه و بویر احمد
زیر صفر360 تنکهگیلویه و بویر احمد
زیر صفر4000 تنگلستان
بالای صفر5100 تنگیلان
زیر صفر3900 تنگیلان
بالای صفر312 تنلرستان
زیر صفر580 تنلرستان
بالای صفر1000 تنمرکزی
زیر صفر700 تنمرکزی
دو مداره2000 تنهرمزگان

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید