مسعود افشارمنش

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر600 تن

 

سبد خرید